31ZOBRAZENÍ

Chování managementu koresponduje s očekáváním zaměstnanců pouze
Ve více než 50 % případů nejsou zaměstnanci v podstatných oblastech spokojeni s chováním svých manažerů. To je výsledek výzkumu společnosti Krauthammer, jedné z největších evropských tréninkových a koučinkových společností.

Průzkumu se zúčastnily osoby zastupující nejrůznější sektory. Cílem bylo zjistit, co zaměstnanci od svých vedoucích/manažerů očekávají a na druhé straně, jaká je jejich reálná zkušenost.

 

Manažeři selhávají

„Alarmující výsledky výzkumu ukazují, že v mnoha klíčových otázkách a manažerských dovednostech (jako je např. vedení lidí, umění naslouchat, přijímat názory ostatních či poskytování zpětné vazby) manažeři zkrátka selhávají a očekávání svých zaměstnanců nesplňují,” komentuje výsledky Ronald Meijers, člen představenstva společnosti Krauthammer. „Tento nedostatek výkonnosti má obvykle přímý dopad na úspěch společnosti. Výsledky však předkládají manažerům přinejmenším zajímavé téma k zamyšlení a současně nabízejí několik jednoznačných návodů, jak mohou svým každodenním chováním přispět ke zvýšení výkonu a získání důvěry svých zaměstnanců,” uzavírá Meijers.

 

NEJVĚTŠÍ A NEJMENŠÍ ROZDÍLY

Největší rozdíly mezi očekáváními zaměstnanců a realitou manažerského chování představují následující oblasti:

 • 95 % zaměstnanců by rádo, aby jejich vedoucí analyzoval jejich úkoly společně s nimi, 41 % toto zažilo.
 • 86 % zaměstnanců by rádo, aby jejich vedoucí dokázal zohlednit před vlastní implementací rozhodnutí všechny potřebné souvislosti, k tomu dochází ve 42 % případů.
 • 82 % zaměstnanců by rádo, aby jejich vedoucí naslouchal a bral na vědomí jejich nápady a podporoval jejich samostatnost, 56 % to zažilo.

Naopak nejmenší rozdíly mezi očekáváním zaměstnanců a reálným chováním manažerů představují následující oblasti:

 • 94 % zaměstnanců by očekávalo, že jejich vedoucí spontánně přiznají svou chybu,
  69 % vedoucích to skutečně dělá.
 • 90 % zaměstnanců by chtělo být plně zapojeno do definování cílů vlastního rozvoje, děje se tomu tak v 68 %.
 • 83 % zaměstnanců by očekávalo, že jejich vedoucí se bude řešením konfliktů zabývat, nebude se jim vyhýbat v 65 % případů se tak skutečně děje.

Seznam pravidel

Na základě těchto výsledků, které ukazují nejběžnější selhání managementu, společnost Krauthammer sestavila tzv. seznam „zlatých pravidel“ (viz samostatný blok). Úkolem těchto pravidel je upozornit na nejdůležitější oblasti, které mohou pomoci manažerům získat ztracenou důvěru svých zaměstnanců.

„Zlatá pravidla“ managementu

 • Při přijímání námitky používejte k formulaci své odpovědi otázky (místo sebe-obhajování a obranných argumentů).
 • Při projednávání závažných rozhodnutí zapojte do těchto procesů také zaměstnance (neizolujte se).
 • Před poskytnutím zpětné vazby si nejdříve buďte vědomi svých vlastních emocí
  a dopředu vytvořených domněnek a představ, poté poskytněte zpětnou vazbu
  bez zbytečných odkladů (místo abyste se na zaměstnanci vybili a nebo ho se situací vůbec nekonfrontovali).
 • Při informování o změně, nestačí zmínit její základní důvod – zaměstnanci očekávají, že uslyší, co pro ně změna znamená a chtějí být pravidelně informováni o dalším postupu.