V jednom prostředí tak může uživatel pracovat s různými agendami – docházkou, per­sonalistikou, mzdovým a stravovacím systémem. Obecně lze modul popsat ja­ko internetový prohlížeč, který shromažďuje vkládaná data a následně je možné na ně nahlížet z různých úhlů, podle potřeb společnosti. Uživatelsky je jednoduchý, lze jej rozšířit o jazykové mu­tace či vytvořit ve firemních barvách.

Ulehčení práce

Pracovat s modulem mohou všichni zaměstnanci napříč pozicemi ve firmě. Podle na­stavení přístupových práv lze jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů zpřístupnit jednotlivé agen­dy, definovat práva, s kterými údaji o zaměstnancích nebo středisky mohou pracovat. Modul tak ulehčuje práci li­dem na všech firemních po­stech. Jak? Zaměstnanec získá přehled o své do­cházce, může žádat o dovo­lenou, pracuje s cestovními příkazy, objednává stravu, komunikuje s personálním oddělením, tiskne si výplatní pásku, přihlašuje se na školení, má informace o nut­nosti absolvovat lékařskou prohlídku a mnoho dalšího. Team leader může schvalo­vat žádanky o dovolené, edi­tovat a schvalovat docházku svých podřízených, navrho­vat jejich odměny a zasílat je ke schválení, pracuje s hodnocením zaměstnanců, sleduje povinná školení podřízených, jejich lékařské prohlídky. Personální oddě-lení aktivně pracuje s do­cházkou, akceptuje zaslané personální změny, vypisuje interní školení, připravuje formuláře pro hodnocení zaměstnanců, pracuje s uchazeči. A v neposlední řadě, vedení společnosti získává přehledy o docházce celé společnosti a má kontro­lu nad mzdovými náklady a tím šetří nezanedbatelné částky.